Είσπραξη Απαιτήσεων


Εξώδικα παντός είδους

Διαφορές από αξιόγραφα.

Αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής.

Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής.

Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Υποβολή δηλώσεων τρίτου.

Αναγκαστική εκτέλεση.